नीलकण्ठ नगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Nilkantha Municipality

नीलकण्ठ नगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Nilkantha Municipality