गोदावरी नगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Godawari Municipality

गोदावरी नगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Godawari Municipality.